Reklamační podmínky

AURUS_NUTRITION_LOGO_cb - kopie

Reklamace, výměna, vrácení zboží

 PRÁVO SPOTŘEBITELE ODSTOUPIT OD SMLOUVY

              Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s ustanovením  § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. V takovém případě spotřebitel písemně kontaktuje prodávajícího a písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno nejpozději poslední den 14 denní lhůty. Ve zvláštních případech může být s přihlédnutím na okolnosti prodloužena lhůta vrácení, ne však déle než 30 dní od doručení.

              Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí dodavateli vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené Zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

              Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající navíc započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží (náklady na přepravu apod.).

 VRÁCENÍ ZBOŽÍ VE 14 DENNÍ LHŮTĚ

              Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, žádáme Vás o dodržení všech níže uvedených podmínek:

 • zboží by nemělo být opotřebené
 • nelze vrátit zboží upravené na přání zákazníka nebo zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarávání
 • zboží by mělo být kompletní (včetně příslušenství, návodu, atd.)
 • zboží by nemělo být žádným způsobem poškozeno, včetně originálního obalu, je-li to možné
 • poštovné spojené se zasláním zboží zpět k prodejci hradí kupující, vracené zboží by mělo být při přepravě pojištěno na částku odpovídající hodnotě zboží
 • zboží nesmí být zasíláno na dobírku, taková to zásilka nemůže být z naší strany přijata!

               Při uplatnění na výměnu nebo vrácení bez udání důvodu doporučujeme uplatnit následující postup:

 • Vyplňte protokol, který najdete Formulář pro odstoupení od smlouvy (kliknutím stáhnete soubor ve formátu .doc).
 • Vyplněné a podepsané Odstoupení od smlouvy doručte společně se zbožím na adresu JUDr. ZÁHORSKÝ spol. s r.o., Nuselská 297/5, 140 00  Praha 4
 • Požadavek je zpravidla vyřízen do 14 pracovních dnů od přijetí zboží
 • Zásilka musí být kompletní (včetně příslušenství a veškeré dokumentace) a ve stavu, v jakém jste jej převzali při dodávce. Ke zboží přiložte kopii dokladu o koupi. Neposílejte zboží na dobírku, v takovém případě nebude zboží převzato. Doporučujeme Vám zboží pojistit.
 • Do zásilky přiložte průvodní dopis, můžete využít formulář Odstoupení od smlouvy, ve kterém bude reklamace popsána. Uveďte číslo bankovního účtu pro případ, kdy chcete reklamaci řešit vrácením peněz.
 • Zboží musí být pro přepravu řádně zabaleno, tak aby nedošlo k jeho dalšímu případnému poškození.
 • Vadné nebo poškozené zboží bude vyměněno nebo bude vrácena kupní cena.
 • Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.
 • Zboží je z hygienických důvodů k reklamaci přijato pouze řádně vyčištěné.
 • Pokud výrobce poskytuje záruku delší, je uvedena u zboží v katalogu.
 • U zamítnutých reklamací mohou být účtovány náklady na reklamační řízení a manipulační poplatky.
 • O vyřízení reklamace budete informováni e-mailem, případně SMS. Stejně jako při dodání objednávky budete informováni o expedici balíku a termínu doručení.

               V případě, že nejste spotřebitel, tedy zboží nakupujete v rámci své obchodní či podnikatelské činnosti (o čemž rozhoduje uvedení IČ na nákupním dokladu), právo na odstoupení vám nevzniká, neboť zákon tuto možnost neuvádí.

              Peníze za zboží Vám zašleme na Váš bankovní účet co nejdříve, nejpozději do 14 dnů od dnů od odstoupení od smlouvy, ne však dříve než dojde k doručení vraceného zboží zpět na naše reklamační oddělení (případně než prokážete, že vracené zboží nám již bylo odesláno). Náklady na vrácení zboží jsou v tomto případě na straně kupujícího.

              Prodejce má právo na náhradu vynaložených nákladů spojených se snížením hodnoty vráceného zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat, s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Tyto náklady můžou být odečteny od kupní ceny vrácené spotřebiteli.

Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel nemá, v případě smluv

Ze zákona spotřebitel nemůže odstoupit zejména od smlouvy:

 • poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
 • dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 • dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,
 • dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
 • dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 • opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
 • dodání zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
 • dodání zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
 • dodání novin, periodik nebo časopisů,
 • ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,
 • uzavíraní na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo
 • dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

Výjimkou jsou případy, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno.

Stručně shrnuto

 • Od kupní smlouvy je možné odstoupit do 14 (včetně) kalendářních dnů.
 • Lhůta 14 dnů začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží.
 • Končí-li lhůta o víkendu nebo ve svátek, jako poslední den lhůty je brán nejbližší následující pracovní den.
 • Odstoupení od kupní smlouvy musí být dodavateli odesláno nejpozději v poslední den 14 (včetně) denní lhůty.
 • Rozbalením ani použitím zboží nezaniká právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu, vyjma výše a v zákoně uvedeného.
 • Je možné vrátit i zboží použité, avšak dodavatel má opět právo na úhradu nákladů spojených s uvedením zboží do původního stavu. Tyto náklady mohou teoreticky dosáhnout i plné ceny zboží.
 • Peníze vrátíme nejpozději do 14 kalendářních dnů od odstoupení od smlouvy, ne však dříve, než obdržíme vracené zboží (případně než prokážete, že vracené zboží nám již bylo odesláno).

 REKLAMAČNÍ ŘÁD

              Výrobky, na které se vztahuje právo uplatnění reklamace, musí být předány k posouzení ihned po zjištění závady, musí být čisté a s náležitými doklady a popisem závady, případně označeným místem závady.

              Zakoupení věci jste jakožto spotřebitel povinen prokázat předložením kupního dokladu, případně jiným, dostatečně věrohodným způsobem.

              Jakožto spotřebitel nemůžete uplatnit práva z vad, které jste sám způsobil nebo o kterých jste při koupi věděl. Stejně tak i u vad, pro které jsme s Vámi, jakožto prodávající a spotřebitel, dohodli snížení ceny. Neodpovídáme ani za běžné opotřebení věci.

              Reklamace musí být uplatněna nejpozději v 24měsíční lhůtě. Reklamaci je třeba uplatnit bezodkladně, aby nedošlo k rozšíření vady a v jejím důsledku k zamítnutí reklamace. Včasným oznámením vady poté, co se objeví, si můžete zajistit bezproblémové vyřízení reklamace.

              Reklamace je vyřízena teprve tehdy, když Vás o tom vyrozumíme. Vyprší-li zákonná lhůta, považujte to za podstatné porušení smlouvy a můžete od kupní smlouvy odstoupit.

(vyplňte níže připojený formulář a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete reklamovat zboží v zákonné době. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou e-mailovou adresu, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím).

Formulář pro uplatnění reklamace_1 (kliknutím stáhete soubor ve formátu  .doc)